Selasa, 24 Ogos 2010

Landak @ Wutun?


Salam.

Ada orang bertanya tentang hukum makan dan memanfaatkan landak. Setelah mencari-cari dalam beberapa sumber, begini dapatan saya. Semoga ia tidak salah. Andai saya khilaf, tuan-tuan yang lebih arif tolong tunjukkan jalan pemecahan...

Landak jika dalam bahasa Arabnya disebut al-qunfudz.

Mengenai landak (qunfudz) ini, ada khilafiyah. Berdasarkan penelitian penulis, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, hukumnya haram, berdasarkan sebuah hadis yang mengharamkannya.

Sedang menurut Imam Malik dan Ibnu Abi Laila, hukumnya halal (Imam ash-Shan’ani, Subulus Salam IV/77).

Namun pendapat yang tepat (sahih), adalah halal (Imam an- Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, 8/16). Hal itu kerana tidak ada dalil yang kuat yang mengharamkannya. Kerana itu, hukumnya kembali pada hukum asal benda, iaitu mubah.

Mereka yang mengharamkan landak berhujjah dengan hadis dari ‘Isa bin Namiilah al-Fazari dari ayahnya, ia berkata,”Saya pernah duduk bersama di sisi Ibnu Umar lalu dia ditanya hukum makan landak. Lalu Ibnu Umar membaca ayat, ”Qul laa ajidu fiimaa…” (QS 6: 145). Maka berkatalah seorang tuan (syaikh) di sisi Ibnu Umar, ”Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, ” Pernah disebut landak di sisi Nabi SAW maka Nabi mengatakan, ”Sesungguhnya ia (landak) adalah satu keburukan di antara keburukan-keburukan (khabiits min al-khabaa`its)...” Maka berkata Ibnu Umar, ”Jika itu dikatakan Rasulullah SAW, maka hukum landak adalah seperti yang beliau katakan.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud) (Imam asy-Syaukani, Nailul Authar, hal. 1681; Imam ash-Shan’ani, Subulus Salam, IV/77).

Namun menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, seperti dikutip Imam ash-Shan’ani, ”Sanadnya lemah...” (Subulus Salam IV/77). Imam ash-Shan’ani menerangkan sebab kelemahannya adalah identiti tuan (syaikh) yang tidak diketahui (majhuul). (Subulus Salam IV/77).

Oleh kerana itu, hukum landak kembali pada hukum asal benda, iaitu mubah. Inilah hukum yang diyakini sebagai hukum asal. Sedang dalil hadis di atas, kesahihannya diperselisihkan di antara para ulama. Jadi, dalil yang mengharamkan landak masih diragukan. Dalam keadaan demikian, berlakulah kaedah fiqih yang masyhur,”al-yaqiinu laa yuzaalu bi al-syakk”. (sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang diragukan). (Imam as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, hal. 37).

Tambahan info :

1. Landak adalah halal di makan dan kita dapati ia diburu dan dimakan oleh orang Melayu sejak dahulu kala dan tidak ada fuqaha’ tempatan yang membantahnya. Binatang yang tidak disebut oleh nas (halal/haramnya) diserahkan kepada uruf (hukum adat).

2. Bulu landak yang dikutip dari landak yang disembelih suci mengikut madzhab Syafi’iy dan mengikut jumhur bulu landak itu suci baik datang dari badan landak yang disembelih atau bangkai (yang tidak disembelih) Dalil: Ibn Mundzir dan Ibn Hatim yg mengutip fatwa Ibn Abbas bila beliau mentafsir ayat 145 dari surah alAn’am mengenai kesucian bulu, tulang, gigi dan rambut bangkai.” Fiqh Sunnah.

Sekian dikutip. Wallahu a’alam.

__________________________________________________________________

Tambahan penulis :

** Penting : Walaupun hukum ikhtilafi berkenaan masalah ini seolah-olah telah ada jalan penyelesaian dan penyesuaiannya oleh para ulama terdahulu, tetapi, sebagai ummat Muhammad saw yang memiliki kecenderungan untuk memelihara kewarakan, tawadhu, jernih rasa rohani dan kelembutan hati; maka saya mengajak Anda semua untuk lebih berdisiplin dan bersifat selektif dalam hal-hal yang melibatkan perkara ikhtilafi. Tegasnya, saya menyeru Anda semua untuk mengambil sikap wiqoyah - memelihara jati diri, iaitu iman dan sinar ALLAH SWT yang dibekalkan-Nya dalam sanubari Anda semua. Bersikap persis Imam As-syafi'ee iaitu ikhtiyati - kehati-hatian dalam semua perkara mubah adalah lebih baik dan dekat dengan jiwa taqwa.

Kerana itu, andai pun Anda telah setuju dengan ulama yang menghalalkannya, namun milikilah juga sikap ikhtiyati (hati-hati dan selektif) agar Anda tidak hilang sikap qana'ah dan warak dalam hal-hal tersebut. Lebih afdhal memberi keutamaan - awlawiyat - kepada yang memang telah shohih dan disepakati secara ijma' kehalalannya dan sumbernya (makan minum tersebut) banyak disekitar kehidupan kita daripada berdalih-dalih untuk mendapatkan yang masih diikhtilafi ulama.

Marilah menuju sikap qana'ah dan warak... InsyaAllah...

__________________________________________________________________

Koleksi Abu Miftah
23hb Ogos 2010

Reaksi:

0 ulasan:

Catat Ulasan

Komentar Anda...

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.